โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555