ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
เรื่องให้ยุบเลิกสำนักวิทยบริการศรีราชา โดยให้โอนภารกิจ บุคลากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปเป็นส่วนงานของสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานวิทยาเขตให้เป็นไปตามประกาศการปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ให้ยุบเลิกสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา


เข้าสู่เว็บไซต์